Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Úspech každej spoločnosti  je ovplyvňovaný rôznymi faktormi, medzi tie najzásadnejšie určite patrí snaha spoločnosti poskytovať  služby a tovary v oblasti svojho pôsobenia v čo najvyššej kvalite, za účelom dosiahnutia maximálnej možnej miery spokojnosti zo strany zákazníka.

Spoločnosť SVK media s. r. o. kladie vysoký dôraz na spracovávanie osobných údajov v súlade s uplatniteľnou legislatívou a jej dodržiavanie v predmetnej oblasti povyšuje na úroveň základných zásad a princípov svojho riadenia.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že Vaše súkromie je pre nás mimoriadne dôležité. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli dôkladné informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú na stránke www.svkmedia.sk na účely poskytovania informácií, ako aj na účely zabezpečenia trvalo udržateľného zlepšovania a riadenia kvality našich služieb s cieľom poskytnúť vám komplexný servis vždy,  keď s nami komunikujete v digitálnom online svete.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Aby sme mohli zabezpečiť efektívne fungovanie našich služieb a teda aby sme vám mohli dodávať  tovar a poskytovať súvisiace služby, potrebujeme poznať a ďalej spracovávať vaše osobné údaje. Toto Oznámenie je vypracované v súlade s európskymi právnymi predpismi (predovšetkým Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016) ako aj v súlade s národnou legislatívou (predovšetkým zákonom č.18/2018 Z. z.) o ochrane osobných údajov. Poskytuje komplexné informácie o tom, ako Spoločnosť v postavení prevádzkovateľa  spracováva  resp. zhromažďuje, chráni, uchováva, používa, zdieľa a vymazáva vaše osobné údaje. Okrem uvedeného vám týmto ďalej poskytujeme informácie týkajúce sa vašich právnych nárokov, ako aj spôsob, akým sa vášho práva v predmetnej oblasti môžete účinne domáhať.

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri návšteve stránky www.svkmedia.sk máte možnosť vyplniť kontaktný formulár pre spoločnost SVK media s. r. o. , ktorá je prevádzkovateľom tejto internetovej stránky a ktorá bude vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracovávať.

Obchodné meno: SVK media s.r.o.
Sídlo: Zadunajská cesta 3999/16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46083430
E-mail: info@svkmedia.sk
Tel.č.: +421 904 177 561

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71544/B

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

Upozorňujeme, že Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto kontaktné údaje kedykoľvek zmeniť. Aktuálne kontaktné údaje vždy nájdete v časti OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  na internetovej stránke www.svkmedia.sk.

 

VYMEDZENIE A ROZSAH  OSOBNÝCH ÚDAJOV KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

 • Informácie o totožnosti – sú to informácie súvisiace  s identifikáciou vašej  osoby predovšetkým ako zmluvnej strany  - ide najmä o tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska.

 • Kontaktné údaje - sú to informácie, ktoré používame hlavne nato, aby sme vás mohli informovať o nových produktoch, akciách ako aj aby bolo možné s vami zdieľať naše propagačné materiály -  ide najmä o tieto údaje: e-mailová adresa a vaše telefónne číslo.

Spracovávame vždy iba presné osobné údaje a vždy len za vopred stanoveným účelom.

 

DEFINÍCIA ÚČELU, PRÁVNYCH ZÁKLADOV A DOBY SPRACOVÁVANIA

 • ZÁKAZNÍCKY SERVIS - Ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára zverejneného na našej internetovej stránke , telefonicky alebo iným spôsobom, budeme vami oznámené údaje uchovávať do vybavenia vašej požiadavky, prípadne po dobu nevyhnutnú na uplatnenie našich právnych nárokov. Spracovávanie vašich údajov za týmto účelom je uskutočňované na právnom základe oprávnených záujmov Spoločnosti na zabezpečení plnohodnotného a kvalitného prístupu k zákazníkovi smerujúceho k jeho uspokojeniu.

 • MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA - Vaše osobné údaje využívame aj za účelom zasielania noviniek o našich službách a iných obchodných oznámeniach súvisiacich s našimi a službami. Novinky a obdobné obchodné oznámenia vám budeme zasielať na vami uvedené  kontaktné údaje.

  Predmetné spracovávanie prebieha na právnom základe vášho súhlasu, ktorý je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete dobrovoľne udeliť počas prehliadania našej webovej stránky. Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať zaslaním jednoduchej žiadosti na adresu koordinátora ochrany osobných údajov uvedenú v tomto oznámení. Údaje na tento účel spracovávame po dobu platnosti súhlasu a teda do tej doby, než odvoláte svoj súhlas. Ak svoj súhlas s predmetným spracovávaním odvoláte, s okamžitou účinnosťou prestaneme vaše osobné údaje pre marketingové účely  spracovávať.

  Ak je takéto spracovanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu na zvyšovaní efektivity predaja, budeme vaše údaje na tento účel spracovávať po dobu 24 mesiacov resp. kým nevyjadríte nesúhlas alebo námietky proti takému spracovaniu -  v takom prípade bude spracovanie okamžite ukončené.

 

ZDIEĽANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracovávame vyššie uvedeným spôsobom, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré zabezpečujú  niektoré služby súvisiace s podporou našich služieb. Ide predovšetkým o poskytovanie softvérových nástrojov, administratívnu podporu a pod.

Tieto subjekty sú najmä v postavení tretích strán prípadne sprostredkovateľov pri spracovávaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä:

Partneri zabezpečujúci podporu a efektívne poskytovanie našich služieb

 • k časti vašich osobných údajov môžu mať prístup dodávatelia našich IT systémov a súvisiacich služieb ako aj poskytovatelia cloudových riešení, ktorí sa nachádzajú v postavení sprostredkovateľov,

k niektorým vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup aj externí audítori, daňoví poradcovia, právni zástupcovia, ak je to potrebné na vymáhanie alebo zaúčtovanie pohľadávok, ochranu našich oprávnených záujmov alebo záujmov poisťovne v prípade riešenia poistných udalostí.

Štátne orgány

 • ak sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií ktorých súčasťou môžu byť vaše osobné údaje, budeme na základe zákona alebo iných právnych aktov povinní v nevyhnutnom rozsahu vaše osobné údaje sprístupniť.
   

V prípade ak dochádza k akejkoľvek forme spracovávania vašich osobných údajov ktoré uskutočňuje v mene Spoločnosti iný subjekt, Spoločnosť garantuje minimálne rovnakú mieru ochrany spracovávania, ako stanovuje toto Oznámenie. Spoločnosť uzatvorí zmluvu o spracovávaní osobných údajov so sprostredkovateľom len v prípade, ak tento prijal dostatočné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracovávanie spĺňalo požiadavky uplatniteľných právnych predpisov a prebiehalo v súlade s týmto Oznámením, teda aby garantovalo ochranu vašich práv.

 

VAŠE PRÁVA V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s platnými právnymi predpismi máte ako dotknutá osoba právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania vašich osobných údajov, o spôsoboch nakladania s týmito údajmi ako aj ďalšie práva nižšie uvedené.  Vaša žiadosť bude vybavená bezodkladne hneď po jej riadnom doručení Spoločnosti alebo stanovenému Koordinátorovi ochrany osobných údajov.  V niektorých prípadoch, kde sa od nás legálne vyžaduje spracovávať vaše údaje spôsobom, akým to robíme, musíme odmietnuť vyhoveniu vašim požiadavkám, avšak  v takomto prípade vám uvedieme naše dôvody.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM - máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom. To zahŕňa najmä tieto informácie:

 • účely spracovávania - prečo máme vaše osobné údaje;

 • kategórie osobných údajov - aké kategórie údajov máme;

 • čo robíme s vašimi osobnými údajmi;

 • kto má prístup k vašim osobným údajom (a kde sa nachádzajú)

 • kam môžu byť prenesené vaše osobné údaje;

 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje;

 • ak ste neposkytli svoje osobné údaje priamo nám, ako sme ich získali;

 • ohľadom vašich práv podľa platných zákonov a informáciemožnosti obmedziť spracovanie

 • ak použijeme vaše osobné údaje na akékoľvek automatizované rozhodovanie a ako to urobíme.

OPRAVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate.

VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - Ak už s nami nechcete komunikovať alebo nechcete, aby sme mali vaše osobné údaje, máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých vašich osobných údajov z našich systémov. Berte však na vedomie, že môžu existovať právne záväzky, ktoré musíme dodržiavať a ktoré nás nútia zamietnuť vaše požiadavky. Ďalej tiež v súlade s platnou legislatívou  zmažeme (a zaistíme zmazanie zo strany spracovateľov, ktorých poverujeme) vaše osobné údaje v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ktorý ste nám predtým poskytli.

ODVOLANIE SÚHLASU - Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade, ak neexistuje iný právny základ na ďalšie spracovávanie, vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu zmažeme.

PRENOSNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - Máte právo získať kópiu vašich osobných údajov na ich prenos do inej spoločnosti.

PRÁVO NAMIETAŤ - V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovávaniu. Pokiaľ sa v takom prípade nepreukážu naše oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak sa nepreukáže, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

OBMEDZIŤ SPÔSOB, AKÝM POUŽÍVAME A SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE - Máte tiež právo povedať nám, aby sme prestali používať vaše osobné údaje konkrétnym spôsobom (napríklad nechcete, aby sme vás profilovali z marketingových dôvodov alebo vám posielali marketingové správy).   

SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracovávania vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27. Internetová stránka úradu www.dataprotection.gov.sk.

V prípade ak budete chcieť využiť ktorékoľvek zo svojich práv ,prosíme neváhajte písomne kontaktovať  koordinátora ochrany osobných údajov: 

Kontaktnou osobou pre oblasť ochrany osobných údajov je  pán Tomáš Bartalský. Na túto osobu sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek žiadostí a pripomienok týkajúcich sa výkonu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov:
E-mail: bartalsky@svkmedia.sk
Poštová adresa: SVK media s. r. o. - Tomáš Bartalský, Zadunajská cesta 3999/16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, mate možnosť obrátiť sa priamo  na dozorný orgán -  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, bližšie informácie nájdete na jeho internetovej stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD SPRACOVÁVANIA

S odbornou starostlivosťou sme zaviedli a pravidelne udržujeme vhodné technické a organizačné opatrenia vnútornej kontroly a procesy bezpečnosti nad nám zverenými údajmi. S cieľom minimalizovať hroziace riziko pre vás ako dotknuté osoby,  pravidelne preverujeme úroveň technických a organizačných opatrení ,pričom vždy dôkladne zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

 

VYHLÁSENIE O SPRACOVÁVANÍ ÚDAJOV Z ONLINE PROSTREDIA A O SÚBOROCH COOKIES

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O SÚBOROCH COOKIES ?

Spoločnosť na internetovej stránke www.svkmedia.sk využíva súbory cookies predovšetkým za účelom dosiahnutia vašej spokojnosti pri návšteve a orientácii na našej internetovej stránke ,ako aj na účely reklamy počas vašich budúcich návštev na iných internetových stránkach.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite nejakú internetovú stránku. Nezaberajú veľa miesta a po expirácii sa automaticky vymažú. Platnosť niektorých súborov cookies skončí na konci vašej internetovej relácie, kým iné sa na určitý čas uložia.

Keďže Spoločnosť medzi základné etické princípy spracovávania  zaraďuje s vysokým dôrazom transparentnosť, nižšie predkladáme detailný prehľad druhov súborov cookies, ktoré využívame a prečo:

 • Nevyhnutné cookies - cookies zabezpečujúce riadnu funkcionalitu internetovej stránky
  Tieto súbory sú nevyhnutné na zabezpečenie riadnej funkcionality internetovej stránky a umožňujú napríklad nasledovné:
  - zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti
  - zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu

 • Funkčné súbory cookies a analytické cookies
  Tieto súbory zabezpečujú predovšetkým pohodlnejšie prezeranie stránky a zvyšujú vašu úroveň komfortu pri samotnom nákupe. Tieto súbory cookies nám umožnia analyzovať používanie internetovej stránky:
  - zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
  - zapamätať si vaše nastavenia, napríklad grafický vzhľad stránky, veľkosť textu a pod.
  - zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
  - zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
  - zaznamenávajú jazyk užívateľa pre uľahčenie prezerania stránok,
  - umožňujú nám vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorý následne môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne k poskytovaniu služieb alebo produktov,

 • Cielené súbory cookies - marketingové cookies
  Stránka www.svkmedia.sk ďalej môže využívať súbory cookies slúžiace k tomu, aby sme získali informácie o produktoch a službách ktoré ste navštívili a ktoré vás zaujali. Vďaka tomuto typu súborov cookies vám môžeme ponúkať obsah upravený na mieru, a v priebehu prehliadania webových stránok môžeme zobrazovať reklamu zodpovedajúcu priamo vaším preferenciám. Tieto súbory cookies nám umožňujú neustále zlepšovanie našej internetovej stránky, takže nakupovanie sa stáva  pre vás ľahším a príjemnejším. Tieto súbory zaroveň slúžia na  zlepšenie marketingovej komunikácie, ktorú posielame našim zákazníkom.

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN

S využitím poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri návšteve našej stránky  zhromažďujeme určité údaje, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci prechádzajú po internetovej stránke www.svkmedia.sk a vytvárať tak kombinované štatistiky o používaní internetovej stránky. Medzi tieto informácie patrí najmä IP-adresa, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a odkazy na veci, ktoré vás zaujali a na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach používame súbory cookies, pixelové značky, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať.

Informácie získané na základe vyššie uvedených postupov využívame na poskytovanie relevantnejšieho obsahu na našej internetovej stránke, na meranie efektivity našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov ako aj  na zlepšenie vašej skúsenosti a celkového dojmu z prehliadania našej stránky. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb, ktorí za účelom odosielania cielenej reklamy  môžu zhromažďovať informácie o vašich návštevách na našej internetovej stránke prostredníctvom využitia pixelových  značiek ako aj ďalších obdobných  e-technológií.

Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používanie údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na internetovej stránke www.Networkadvertising.org

PRÁVNY ZÁKLAD

V prípade, ak pri zaznamenávaní bude možné identifikovať osobu, ktorá si prehliada našu webovú stránku, pôjde o spracovávanie osobných údajov.  Toto spracovávanie vykonávame vo všeobecnosti na právnom  základe vášho súhlasu. Pokiaľ ide o spracovávanie vašich údajov súvisiacich najmä so sledovaním vašich aktivít a ich vyhodnocovaním, pôjde o právny základ – oprávnený záujem spoločnosti, teda náš záujem ponúknuť vám čo najefektívnejšie nastavenie služieb počas vašej aktivity vo vzťahu s našou spoločnosťou a to aj zahŕňajúc priamu reklamu.

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje súvisiace s prehliadaním našej webovej stránky sú uchovávané v závislosti od vášho nastavenia cookies. Údaje ,ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame počas dĺžky trvania vášho súhlasu alebo počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu medzi vami a našou spoločnosťou, v opačnom prípade sa bude jednať o anonymizované údaje.

NASTAVENIA INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA

Súbory cookies ako aj zhromažďovanie vašich údajov prostredníctvom vyššie uvedených technológií môžete kontrolovať podľa vášho uváženia priamo vo vašom internetovom prehliadači. Ak predmetné technológie chcete obmedziť alebo zablokovať, môžete zmeniť nastavenie prehliadača tak, že zabránite určitým technológiám aby zhromažďovali jednotlivé informácie bez vášho výslovného súhlasu. Zistiť podrobný postup o tom ako to funguje  vo vašom prehliadači, môžete tu:

Nastaveniami internetového prehliadača môžete prísť o prístup k určitému obsahu, alebo môže dôjsť k vážnemu zhoršeniu komfortu pri prehliadaní internetových stránok ako aj používaní našej stránky. V takomto prípade nie sme žiadnym spôsobom zodpovední za následky spôsobené zmeneným chovaním našej stránky, ktoré je spôsobené zakázaním využívania súborov cookies potrebných pre inak  správne fungovanie internetovej stránky.

V nadväznosti na uvedené vám dávame do pozornosti, že  v prípade ak máte záujem dozvedieť sa viac o predmetnej problematike môžete navštíviť http://www.youronlinechoices.com/sk/

 

Toto Oznámenie o Ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť dňa  01/01/2024